Dongeng Sunda Pendek: Pengertian, Karakteristik dan Contohnya

Dongeng Sunda pendek ini bisa diceritakan pada anak sebagai pengetahuan

26 September 2022

Dongeng Sunda Pendek Pengertian, Karakteristik Contohnya
Freepik/Gpointstudio

Dongeng biasanya berupa legenda, fabel, mitos, atau sage. Salah satu dongeng yang cukup banyak dibaca adalah dongeng Sunda pendek

Dongeng Sunda pendek cukup berbeda dengan dongeng lainnya karena penggunaan bahasa Sunda. Dongeng Sunda pendek yang cukup terkenal adalah Sangkuriang dan Si Kabayan.

Untuk membahas lebih jelas tentang dongeng Sunda pendek, berikut pengertian, karakteristik, dan contoh dongeng yang telah dirangkum Popmama.com.

1. Pengertian dongeng bahasa Sunda

1. Pengertian dongeng bahasa Sunda
Freepik/Freepik

Dongeng Sunda pendek adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Kisah yang diangkat fiktif adalah sebatas karangan penulis. Bahkan, beberapa dongeng bahasa Sunda menceritakan asal usul kejadian tak masuk akal.

Meski demikian, dongeng bahasa Sunda tetap menyimpan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan di dalamnya.

Dongeng bahasa Sunda umumnya diceritakan secara turun-menurun. Penuturannya pun masih sebatas dari lisan ke lisan.

Editors' Pick

2. Karakteristik dongeng Sunda pendek

2. Karakteristik dongeng Sunda pendek
Freepik/Freepik

Dongeng Sunda pendek tak jauh beda dengan dongeng lain. Namun, ada beberapa ciri khas yang menjadi karakteristiknya, yakni:

  • Singkat
  • Memakai bahasa Sunda
  • Plot cerita yang simpel
  • Penggambaran tokohnya cukup sederhana
  • Penulisannya seperti gaya cerita lisan
  • Terdapat nilai-nilai kehidupan di dalam cerita.

3. Contoh dongeng Sunda pendek: Si Kabayan Jadi Haji

3. Contoh dongeng Sunda pendek Si Kabayan Jadi Haji
Freepik/Jcomp

Si Kabayan Jadi Haji

Dongeng Sunda: Si Kabayan Jadi Haji Dina hiji waktu Si Kabayan siga nu geus lila teu dahar ngeunah. Anjeunna malah boga pangjurung dahar nikmat, hayam aromatik dina saos kalapa kentel. Hiji poé manéhna boga ide.

Anjeunna terang yen mertuana sok ngalayanan tuangeun anu paling nikmat nalika aya anu nganjang ka anjeunna, teras anjeunna nyamur janten haji, nganggo jubah bodas, panutup rambut bodas, sareng syal bodas ditalian dina beuheungna, teras angkat ka mertuana. 

Saparantos mertua si Kabayan ningali aya tamu haji, anjeunna nitah istrina nyiapkeun lauk hayam. Si Kabayan ngaharéwos tina masakan mertuana, saparantos tuang anjeunna ngungkabkeun jati diri. Mertuana ngamuk sarta mutuskeun pikeun males dendam.

Hiji soré manéhna dangdanan haji tuluy indit ka imah Si Kabayan. Si Kabayan nelepon pamajikanana. 

"Urang boga tamu kahormatan, dear. Hayu urang buru embe urang dipeuncit sakaligus."
"Embe?!" Pamajikan Si Kabayan ngageroan.
"Di mana anjeun ngarepkeun kuring meunang embe? Urang teu boga embe."
"Naha anjeun teu éra nyarios omong kosong sapertos kitu!" ngahina si Kabayan.
Cukup meuncit embe bapa. Ieu dihijikeun katuhu tukangeun imah urang
"Ngadéngé omongan Kabayan, sémahna, Haji gancang ngomong.
"Heueuh, Kabayan.Ieu hiji-hijina embe kuring boga."
"Duh, hampura Abah,” ceuk Kabayan. “Abah mah aya tamu ti Arab Kidul." Anjeunna neraskeun seuri.

4. Contoh dongeng Sunda pendek: Sireum jeung Japati

4. Contoh dongeng Sunda pendek Sireum jeung Japati
Freepik/Freepik

Sireum jeung Japati

Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap kahandap, manehna tisoledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeu pelebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay kasisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, ”Tulung, tulung, ieu kuring rek tikerelep, tulungan..!”

Kabeneran aya japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluhureun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret kahandap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hibeur bari ngegel daun salambar.

Song diasongkeun daun teh kahareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun kujapati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka japati anu geus ngaleupaskeun manehanana dina bahaya.

Dina hiji mangsa japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya dihandapeun tangkal. Harita tikajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna keketeyepan

Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun japati bari ngaharewos ka manehna. ”Heh japati, buru-buru geura hibeur, tuh aya paninggaran keur ngintip.” Panigaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila, japati buru-buru geleber hibeur.

Isukna japati papanggih deui jeung sireum.

Ceuk japati: ”Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, leupas tina balai.”

Jawab sireum: ”Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka, eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean.”

5. Contoh dongeng Sunda pendek: Malin Kundang

5. Contoh dongeng Sunda pendek Malin Kundang
Freepik/Freepik

Malin Kundang

Jaman baheula hirup hiji budak nu ngaranna Malin Kundang. Malin boga indung nu ngaranna Mande Rubiyah nu kacida nyaahna ka manéhna. Maranehna kulawarga miskin anu hirup deukeut palabuhan. Di kampung tempat maranéhna cicing, kapal badag mindeng didatangan pikeun dagang. Ningali seueurna jalmi-jalmi anu suksés dina dagang, Malin gaduh kahoyong naék salah sahiji kapal sareng janten jalma beunghar di luar negeri.

Hiji poé Malin Kundang junun naek kapal sarta indit ka luar negeri. Sanggeus sababaraha taun ti harita, sakumna warga desa ngadéngé béja yén Malin geus kawin jeung anak sudagar beunghar tur jadi jalma suksés. Ngadéngé kitu, Mande Rubiyah jadi gumbira sarta sok ngarep-ngarep kadatangan Malin.

Hiji poé, Malin Kundang ahirna balik deui ka lemburna. Indungna, Mande Rubiyah langsung nyampeurkeun Malin nu datang jeung pamajikanana. Isin ku penampilan indungna anu lusuh sareng goréng, Malin pura-pura henteu mikawanoh indungna sareng ngusir Mande Rubiyah tina paningalna.
Mande Rubiyah jadi sedih pisan jeung neneda ka allah pikeun kaadilan. 

Langsung saatos kapal Malin balayar, ombak sareng badai ageung narajang sareng neuleumkeun kapal. Malin ukur bisa ménta hampura bari sujud. Tapi ku kakawasaan Allah, Malin dilaknat jadi batu.

Itulah pengertian, karakteristik, dan contoh dongeng Sunda pendek. Semoga bermanfaat, ya.

Baca Juga:

The Latest