Mengajarkan Anak Sifat-Sifat Wajib Allah SWT

Allah SWT memiliki 20 sifat wajib yang perlu diketahui

26 Agustus 2023

Mengajarkan Anak Sifat-Sifat Wajib Allah SWT
Pexels/Julia M Cameron

Ada beragam hal yang perlu dipelajari dalam agama Islam. Tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi juga mendatangkan manfaat serta pahala. 

Belajar agama perlu ditanamkan sejak dini. Dalam hal ini tentu saja pada masa anak-anak. Meskipun mungkin terdapat tantangan dalam mengajarkan anak perihal agama. 

Salah satu yang perlu dipelajari, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah SWT. Menurut ulama, Allah banyak memiliki sifat-sifat wajib karena Allah Maha Sempurna. Namun, berdasarkan dalil-dalil, sifat yang diketahui secara umum berjumlah 20 sifat.

Berikut yang Popmama.com rangkum beserta penjelasannya. Barangkali dapat menjadi panduan bagi Mama dan Papa dalam mengajarkan si buah hati tentang sifat-sifat wajib Allah SWT.

1. Wujud

1. Wujud
Unsplash/The Dancing Rain

Wujud adalah sifat wajib bagi Allah SWT yang pertama. Wujud berarti Allah SWT merupakan zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun. 

Sebagaimana dalam Al quran surah As Sajdah ayat 4 yang berbunyi, "Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?"

2. Qidam

2. Qidam
Unsplash/Misbahul Aulia

Qidam berarti terdahulu atau awal. Dalam hal ini maksudnya ialah, Allah SWT telah ada lebih dahulu dari apapun yang telah diciptakannya. 

Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, "Dialah Allah yang awal dan yang akhir."

3. Baqa'

3. Baqa'
Unsplash/Sangga Rima Roman Selia

Baqa’ artinya kekal. Dalam hal ini berarti Allah SWT Maha Kekal. Tidak akan bisa punah, binasa atau mati. 

Berikut dalil yang menerangkan Allah SWT bersifat kekal:

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS. Ar-Rahman: 26-27)

"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. BagiNya-lah segala penentuan, dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Qasas: 88)

4. Mukholafatul Lilhawaditsi

4. Mukholafatul Lilhawaditsi
Unsplash/Masjid Pogung Dalangan

Mukholafatul Lilhawaditsi berarti berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya. Allah adalah zat yang Maha Sempurna dan tidak ada satupun yang dapat menyerupai. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Quran, berikut:

"Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlas: 4)

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat." (QS. Asy-Syura: 11)

5. Qiyamuhu Binafsihi

5. Qiyamuhu Binafsihi
Unsplash/Rumman Amin

Qiyamuhu Binafsihi artinya, berdiri sendiri. Dalam hal ini maka, Allah SWT tidak bergantung atau membutuhkan bantuan dari siapa pun. 

Berikut ayat dalam Al Quran mengenai Allah SWT yang berdiri sendiri, "Dan katakanlah segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya." (QS. Al-Isra: 111)

6. Wahdaniyah

6. Wahdaniyah
Unsplash/Hakan Nural

Wahdaniyah berarti yang Maha Esa atau tunggal. Maksudnya, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Sebagaimana dalam Al Quran yang berbunyi, "Katakanlah Dialah Allah, Yang Maha Esa." (QS. Al-Ikhlas: 1)

7. Qudrat

7. Qudrat
Unsplash/Sandeep Sreedharan

Qudrat artinya berkuasa. Sifat ini bermakna bahwa Allah SWT adalah pemegang kuasa atas segala sesuatu. 

Seperti yang telah diterangkan dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, "Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu."

8. Iradat

8. Iradat
Unsplash/The Dancing Rain

Iradat berarti berkehendak. Maksud dari sifat ini ialah Allah SWT Maha Berkehendak terhadap hal apa pun dan tidak ada yang mampu mencegah-Nya.

Inilah ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Berkehendak:

"Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." (QS. Hud: 107)

"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia." (QS. Yasiin: 82)

9. 'Ilmun

9. 'Ilmun
Unsplash/Levi Clancy

'Ilmun artinya Allah SWT mengetahui atas segala sesuatu. Hal ini berlaku dari zat yang tampak atau pun tidak tampak dalam pandangan mata. 

Dalam Al Quran telah dijelaskan bahwa, "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." (QS. Qaf: 16)

Editors' Pick

10. Hayat

10. Hayat
Unsplash/Hasan Almasi

Hayat artinya Maha Hidup. Maksudnya, Allah SWT adalah makhluk yang kekal dan hidup selamanya.

Sebagaimana yang telah dituliskan dalam Al Quran di bawah ini:

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al-Baqarah: 255)

"Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya." (QS. Al-Furqon: 58)

11. Sama'

11. Sama'
Unsplash/Muhammad Yasir

Sama' berarti Allah SWT Maha Mendengar. Dalam hal ini, berlaku untuk suara yang diucapkan atau pun yang hanya disembunyikan di dalam hati. 

Firman Allah SWT dalam Al Quran berbunyi:

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-syuro: 11)

"Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Maidah: 76)

12. Basar

12. Basar
Unsplash/Izuddin Helmi Adnan

Basar artinya Maha Melihat. Maksudnya, pandangan dan penglihatan Allah SWT tidak terbatas sama sekali. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al Quran berikut:

"Dan Allah Maha Melihat atas apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hujarat: 18)

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah: 265)

13. Qalam

13. Qalam
Unsplash/Firdouss Ross

Qalam artinya berfirman. Maksudnya adalah Allah SWT mampu berbicara atau berkata sempurna tanpa bantuan apa pun. 

Hal ini telah dijelaskan dalam Al Quran:

"Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya." (QS. Al-A’raf: 143)

"Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul (lain) yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah ‘telah berfirman secara langsung." (QS. An-Nisa’: 164)

14. Qadiran

14. Qadiran
Unsplash/Dila

Qadiran memiliki arti berkuasa. Dalam hal ini berarti segala hal atau kejadian di dunia ini adalah sesuatu yang atas kuasa-Nya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Quran, yaitu:

"Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinaran itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 20)

15. Muridan

15. Muridan
Unsplash/Rachid Oucharia

Muridan artinya berkehendak. Maksudnya, ketika sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut. 

Hal ini telah dijelaskan dalam Al Quran yang berbunyi, "Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." (QS.Hud: 107)

16. 'Aliman

16. 'Aliman
Unsplash/Nick Fewings

'Aliman artinya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak peduli apakah hal itu ditampakkan secara langsung atau disembunyikan. Selain itu, tak akan ada siapa pun yang bisa menandingi pengetahuan Allah SWT. 

Berikut penjelasan dalam Al Quran tentang sifat wajib 'Aliman:

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 176)

17. Hayyan

17. Hayyan
Unsplash/Adli Wahid

Hayyan artinya hidup. Maksudnya, Allah SWT tidak akan mati, tidur, atau pun lengah. 

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al Quran, yaitu "Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya." (QS. Al-Furqon: 58)

18. Sami'an

18. Sami'an
Unsplash/Rachid Oucharia

Sami'an artinya Maha Mendengar. Maksudnya, Allah SWT akan selalu mendengar pembicaraan, permintaan, atau pun doa dari hamba-Nya. 

Berikut dalil yang menerangkan sifat Sami'an pada Allah SWT:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui," (QS. Al-Baqarah: 256)

19. Bashiran

19. Bashiran
Unsplash/Adli Wahid

Bashiran berarti Maha Melihat. Arti dari sifat ini adalah Allah SWT dapat melihat setiap perbuatan dan gerak-gerik umat-Nya. 

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Al Quran surah Al-Hujurat ayat 18 bahwa, "Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

20. Mutakalliman

20. Mutakalliman
Unsplash/Katerina Kerdi

Mutakalliman ialah yang Maha Berfirman atau berkata-kata. Firman Allah SWT ini telah terwujud di dalam kitab-kitab suci.

Berikut dalam Al Quran yang menerangkan sifat Mutakalliman:

"Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul (lain) yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah telah berfirman secara langsung." (QS. An-Nisa: 164)

Itulah 20 sifat-sifat wajib bagi Allah SWT yang dapat Mama ajarkan pada anak-anak. Beserta arti dan dalilnya dalam Al Quran. Semoga bermanfaat info tentang sifat-sifat wajib Allah SWT, ya. 

Baca juga:

The Latest