Arti dan Makna Surat Al Imran Ayat 3 dalam Alquran

Surat ini mengenai kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT

16 Juni 2021

Arti Makna Surat Al Imran Ayat 3 dalam Alquran
Freepik

Bagi umat Islam, Al Quran adalah jawaban dari segala pertanyaan. Setiap ayatnya mengandung makna yang mendalam. Inilah arti dan maknadari surat Al Imran ayat 3. 

Allah SWT menurunkan beberapa kitab sebelum Al Quran. Beberapa di antaranya adalah Taurat dan Injil. Kesemuanya itu harus dipercaya oleh Muslim namun yang harus diikuti sekarang adalah Al Quran. 

Pembahasan mengenai kitab dan kebenaran isinya dituangkan dalam surat Al Imran ayat 3

Untuk lebih jelasnya, berikut Popmama.com jabarkan untuk Mama. 

Arab latin surat Al Imran Ayat 3 dan artinya

Arab latin surat Al Imran Ayat 3 artinya
Pixabay/cahiwak

Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi wa anzalat taurata wal injil

Artinya:

Dia (Allah SWT) menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.

Tafsir Quran surat Al Imran ayat 3

Tafsir Quran surat Al Imran ayat 3
Freepik

Dari kemenag.go.id ditafsirkan:

Dia menurunkan kitab Al Quran secara berangsur-angsur kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran dan dalam keadaan hak, baik kandungan, cara menurunkan, yang membawanya turun, maupun yang menerimanya.

Kandungan Al Quran itu membenarkan wahyu-wahyu Alllah dalam kitab-kitab suci sebelumnya yang pernah diwahyukan kepada para nabi dan rasul, yakni yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, syariah, dan akhlak. 

Dan Allah juga menurunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur, kepada Nabi Musa kitab Taurat dan Nabi Isa kitab Injil sebelum turunnya Al Quran.

Ketiga kitab suci tersebut berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan ketiga kitab suci tersebut sebagai al Furqan yang berfungsi membedakan antara yang hak dan yang batil. 

Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dengan menutupi tanda-tanda keesaanNya, baik yang terbentang di alam raya, melalui kitab suci maupun fitrah yang melekat pada diri setiap insan, akan memperoleh azab yang berat. 

Allah Mahaperkasa yang tidak seorangpun dapat mengalahkanNya, lagi mempunyai hukuman bagi orang yang mengingkari bukti-bukti keesaan dan kekuasaanNya. 

Penjelasan mengenai surat Al Imran ayat 3

Penjelasan mengenai surat Al Imran ayat 3
Pexels/ali-burhan-40040645

Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu benar-benar menurunkan Al Quran kepada Nabi Mudammad SAW dengan perantara Jibril dan menegaskan bahwa sebelum menurunkan Al Quran, Allah telah menurunkan pula kitab-kitab kepada para nabi terdahulu, yang diutus sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. 

Sebagaimana halnya dengan Al-Qur'an yang mengakui bahwa telah diutus para nabi dan rasul kepada umat-umat yang terdahulu dan telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab, maka kitab-kitab yang dahulu pun mengisyaratkan dan mengakui bahwa pada akhir zaman nanti Allah akan mengutus seorang nabi terakhir, nabi penutup dan kepada nabi itu akan diturunkan Allah pula sebuah kitab yang berisi pokok-pokok dari risalah yang dibawa nabi-nabi yang terdahulu.

Menurut ayat ini seluruh isi Taurat dan Injil adalah wahyu dari Allah, yang disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa yang berisi pokok-pokok risalah yang dibawanya, tidak ada sedikit pun terdapat di dalamnya yang berupa perkataan karangan manusia dan sebagainya.

Mengenai Taurat yang ada sekarang bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, demikian pula Injil bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa karena di dalam kedua kitab itu terdapat karangan pengikut kedua Nabi itu yang datang kemudian.

Itu dia penjelasan mengenai surat Al Imran ayat 3 di dalam Al Quran. Jadi lebih tahu ya, Ma. 

Baca juga:

The Latest